Rok zał. 1997


______________________________UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE


Ubezpieczenie na życie – rodzaj ubezpieczenia, które zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie to można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenia na czas określony (tzw. terminowe), w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w ściśle określonym czasie, np. na 30 lat – od 28 do 58 roku życia.
Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli w czasie, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce wypadek ubezpieczeniowy, czyli jego śmierć. Śmierć oznacza również koniec obowiązku opłacania składek.Ubezpieczenie na dożycie
ubezpieczenie gwarantujące wypłatę świadczenia przez ubezpieczyciela, pod warunkiem dożycia okresu zakończenia ubezpieczenia.
Są to ubezpieczenia długoterminowe, gdzie umowy zawierane są na okresy 10, 20, 25 lat lub do określonego wieku ubezpieczonego, np. wieku emerytalnego. Jeśli ubezpieczony umrze w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Towarzystwo zwraca wpłacone składki.

Ubezpieczenia emerytalne – polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny.

Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. Od ubezpieczeń majątkowych odróżnia je przede wszystkim przedmiot ubezpieczenia – życie i zdrowie, stąd ich nazwa – ubezpieczenia osobowe. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.


Copyright 2012-2015 by bif24.com - biuro@bif24.com