Rok zał. 1997


______________________________UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE


Ubezpieczenia komunikacyjne należą do segmentu tak zwanych ubezpieczeń majątkowych działu II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) polskiej ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.Ubezpieczenie OC - jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma on odszkodowanie z tytułu wypadku, który został spowodowany z winy sprawcy.

Ubezpieczenie AC - jest ubezpieczaniem dobrowolnym, a dzięki któremu ubezpieczyciel pokrywa koszty, np. naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam sprawca.

Assistance komunikacyjny - dotyczy zdarzeń komunikacyjnych, uzyskanie informacji o dalszym postępowaniu np. w razie wypadku czy awarii o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawa na miejscu, dodatkowe holowanie, wynajem pojazdu zastępczego itp. w których świadczona jest pomoc assistance na koszt ubezpieczyciela. Z reguły podstawowy pakiet assistance jest oferowany bezpłatnie jako dodatek do polis OC oraz AC np. pokrycie kosztów naprawy na miejscu lub holowanie do najbliższego serwisu lub miejsca zamieszkania itd. Ten rodzaj usługi jest najpopularniejszy.

Ubezpieczenie NNW - Ubezpieczenie jest dobrowolne, zawierane na okres 12 miesięcy. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.

Świadczenia (w % od sumy ubezpieczenia) wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC, czy też innych zawartych umów NNW.

Copyright 2012-2015 by bif24.com - biuro@bif24.com